Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП MSIP-IPA-NCB-074-16

1.   Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за “Изградба на локален пат од село Сирково до Росоман-општина Росоман”.

3.    Општина Росоман ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат “Изградба на локален пат од село Сирково до Росоман-општина Росоман”

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.    Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: ул. “Пролетерска” бр.1а

Град: Росоман

Поштенски број: 1422

Држава: Македонија

Телефон: +389 (043) 441-331

Факс: +389 (043) 441-331

Електронска адреса: opstrosoman@yahoo.com6.    Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари: Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 761014038063019

Приходно конто: 7241257.   Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Росоман.

8.    Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 11.11.2016. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 11.11.2016.

9.    Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 900,000.00 МКД.

10.     Адреса:ул.”Пролетерска” бр.1а

Град: Росоман

Поштенски број: 1422

Архива

Држава: Република Македонија.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img