СОВЕТ НА ОПШТИНА РОСОМАН

  sovet na opstina rosoman

  Советот е претставнички орган на граѓаните на општината. Го сочинуваат 9 представници на граѓаните – советници. Од редот на Советниците, Советот избира Претседател на Советот. Претседателот на Советот ја организира работата на Советот, ги свикува и рраководи со седниците на Советот, ги потпишува прописите што ги донел Советот и ги доставува до Градоначалникот за објавување. Заради разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав формира постојани и привремени комисии.


  Претседател на Советот на Општина Росоман е : г-дин Маријанчо Пенчев.

   Останати членови на Советот:


  •   г-дин Павле Димов
  •   г-дин Јованче Јошев
  •   г-ѓица Јулијана Триќич Александрова
  •   г-ѓица Маја Младеновиќ
  •   г-дин Ристо Јошев
  •   г-дин Јовица Стошиќ
  •   г-дин Спасе Ристевски
  •   г-дин Атанас Стојанов

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img